Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhập poly y glutamic axit và hướng ứng dụng trong thực phẩm Authors: Nguyễn Chí Dũng Rating: 0 Hits: 310
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ (Carica papaya Linn) Authors: Hồ Thị Hà Rating: 0 Hits: 322
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hệ sinh thái vùng biển đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển bền vững Authors: Bùi Đức Quang Rating: 0 Hits: 331
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản (ví dụ cho bể than Quảng Ninh) Authors: Lê Thị Hằng Rating: 0 Hits: 339
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc Authors: Lê Thiên Minh Rating: 0 Hits: 342
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏ/dioxin bằng phương pháp phân hủy sinh học Authors: Nguyễn Thị Tâm Thư Rating: 0 Hits: 347
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số lĩnh vực kinh tế - xã hội cho thành phố Đà Nẵng Authors: Trần Duy Hiền Rating: 0 Hits: 347
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tính chất cơ học của trầm tích Đệ Tứ phân bố ở khu vực Hà Nội dưới tác dụng của tải trọng động Authors: Nguyễn Văn Phong Rating: 0 Hits: 350
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thu nhận hoạt chất kìm hãm α-glucosidaza từ Aspergillus oryzae và hướng ứng dụng Authors: Nguyễn Đức Tiến Rating: 0 Hits: 363
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Đệ tứ và mối liên quan với hiện tượng lún mặt đất ở khu vực phía Tây thành phố Hà Nội Authors: Nguyễn Văn Bình Rating: 0 Hits: 367
Please past text to modal