Hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử
Truy cập website: http://thuvien.vnuf2.edu.vn
=> Chọn “Tài liệu Điện tử”
=>  Chọn “Category”
=>  Chọn “Title”

Hướng dẫn tra cứu danh mục sách OPAC
Truy cập website: http://thuvien.vnuf2.edu.vn
=> Chọn menu Danh mục tài liệu (OPAC)
=> Chọn và nhập thông tin tìm kiếm theo từng tiêu chí
=> Chọn tên sách cần xem chi tiết
=> Chọn chi tiết bản ghi MARC21