STT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm

Ghi chú

Số lượng

1

Bài giảng Viễn thám và G1S

Nguyễn Trọng Minh Hà Nội

2022

Bài giảng

5

2

Bài giảng Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tể - xã hội

TS. Cao Thị Thu Hiền

2022

Bài giảng

5

3

Bài giảng Thực thi pháp luật

Nguyễn Thị Tiến, Võ Mai Anh

2022

Bài giảng

5

4

Bài giảng Luật thú y

Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thu Trang

2022

Bài giảng

5

5

Bài giảng Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thùy Dung

2022

Bài giảng

5

6

Giáo trình Sinh lý thực vật

Mai Hài Châu (Chủ biên), Nguyễn Văn Việt, La Việt Hồng

2022

Giáo trình

20

7

Giáo trình Viễn thám trong quản lý đất đai

Trần Quang Bào, Trần Thị Thơm, Lê Hùng Chiến (Đồng chủ biên)

2022

Giáo trình

10

8

Bài giảng Khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Thu Nga

2022

Bài giảng

5

9

Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ

ThS. Vũ Văn Thịnh; ThS. Nguyễn Thị Phượng

2022

Bài giảng

5

10

Bài giảng Kế toán ngân sách

TS. Đoàn Thị Hân; TS. Lưu Thị Thảo

2022

Bài giảng

5

11

Cơ sở tính toán Máy và thiết bị khai thác - sơ chế gỗ

TS. Trần Văn Tưởng (CB); TS. Hoàng Sơn

2022

Bài giảng

3

12

Xây dựng các hàm sinh khối đối với rừng tự nhiên và rừng trồng

PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm (CB) và nhiều người khác

2022

Bài giảng

3