Sáng: 7h:00' - 11h:15' | Chiều: 13h:30' - 16h:45' | Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Lưu ý: Để xem tài liệu điện tử vui lòng liện hệ cán bộ thư viện hoặc truy cập tại máy tính thư viện