Sáng: 7h00 - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45 | từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần
Lưu ý: Để xem tài liệu điện tử vui lòng liện hệ cán bộ thư viện hoặc truy cập tại máy tính thư viện